ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਹ ਬੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਟਾਹਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ... Read more »